Algemene voorwaarden

La Ligne De Beaute
Markt 11
4701 PA  Roosendaal
Nederland
tel: +31165563380
Contact via email info@lignedebeaute.nl
Kamer van Koophandel Breda nr. 20068694

Alle prijzen, prijswijzigingen, typfouten en specificaties zijn onder voorbehoud. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen La Ligne De Beaute en haar contractpartijen, alsmede van alle door La Ligne De Beaute. gedane aanbiedingen en/of offertes. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen groot- en detailhandel. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomsten voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2:
Alle prijscouranten zijn vrijblijvend. Bestellingen op basis van een prijscourant zullen worden uitgevoerd tegen de bij de aflevering geldende prijzen, tenzij de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de overeengekomen of gebruikelijke afleverdatum niet meer dan acht dagen bedraagt, in welk geval bestellingen zullen worden uitgevoerd tegen de in de op de besteldatum geldende prijscourant vermelde prijzen. Indien anders dan op basis van een prijscourant wordt besteld of gecontracteerd, gelden de daarbij overeengekomen prijzen en condities.

Artikel 3:
Een bestelling op basis van een prijscourant is aanvaard, tenzij een verkoper binnen 3 dagen na ontvangst daarvan de koper uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Artikel 4:
De verzending van verzonden producten vindt voor rekening en risico van de verkoper plaats. Voor onder rembours verzonden pakketten met producten die via Internet besteld worden rekenen wij verzendkosten De koper kan met de postbode afrekenen. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd deze producten op elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren.

Artikel 5:
De koper zal alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren producten kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen bedragen indien een aflevertijd is afgesproken, doch steeds zo kort mogelijk, om te bewerkstelligen dat dan eventuele retourgoederen kunnen worden meegenomen. Dit met uitzondering wanneer door een postbode (KPN-post) goederen worden aangeleverd. De verkoper zal alle redelijke maatregelen nemen om deze retourgoederen te doen meenemen. De aflevering van verkochte producten is verricht, zodra deze producten op het door de koper aan te wijzen losplaats of direct over de drempel van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst. De koper dient direct na de aflevering deze op zichtbare manco’s te doen controleren.

Artikel 6:
Onder overmacht wordt verstaan, elke bij het sluiten van een overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaringen mogen ontbinden.

Artikel 7:
In geval van manco’s, gebreken in het geleverde of vertraging in de levering heeft de koper, indien een fatale levertijd is overeengekomen en deze is verstreken of anders nadat hij tevergeefs de verkoper in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog naar behoren te presteren, het recht, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De koper dient gebrekkige producten ter beschikking van de verkoper te houden, voor zover dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, maar in ieder geval niet langer dan een maand.

Artikel 8:
De aansprakelijkheid uit wanprestatie van de verkoper voor schade geleden door de koper is, indien die wanprestatie tevens een onrechtmatige daad oplevert beperkt tot de schade welke aantoonbaar en een direct gevolg van de wanprestatie is. Niet voor rekening van de verkoper is door de koper geleden omzet- en winstderving welke voortvloeit uit de wanprestatie. Voor schade, geleden door de koper (met inbegrip van de schade waarvoor de koper tegenover derden aansprakelijk is), welke voortvloeit uit lichamelijk letsel, ziekte en dood, is de aansprakelijkheid tot € 450.000 per gebeurtenis en tot € 910.000 per kalenderjaar. de definitieve vaststelling van de uit te keren schadevergoeding vindt eerst plaats na afloop van elk kalenderjaar, waarbij ingeval van meerdere kopers en/of meerdere gebeurtenissen een evenredige verdeling van laatstgenoemd bedrag zal plaatsvinden

Artikel 9:
De verplichting van de verkoper tot levering, terugbetaling of vermindering van de koopprijs en schadevergoeding, vervallen indien van de manco’s gebreken of vertraging niet schriftelijk aan de verkoper kennis is gegeven terstond nadat de ontvanger een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. Bij zichtbare manco’s en uitwendig zichtbaar beschadigde leveranties, dient dit te gebeuren door duidelijke vermelding . In elk geval vervallen die verplichtingen indien de kennisgeving niet is ontvangen binnen drie maanden nadat de aflevering heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden, indien er geen aflevering is geschied.

Artikel 10:
Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, onverpakt of geprijsd, vervalt elk recht van de koper krachtens het bepaalde in artikel 7 en 8, voorzover het betreft claims wegens manco’s of vertraagde levering.

Artikel 11:
In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verleend. Indien de koper met toepassing van artikel 7 de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft ontbonden, is hij gerechtigd na een voorbericht de betreffende goederen te retourneren.

Artikel 12:
De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage waarin de producten worden afgeleverd, blijft eigendom van de verkoper en mag door de koper niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd is. De koper zal deze emballage, waaronder pallets niet inbegrepen zijn, ter beschikking houden voor retourzending aan de verkoper en wel zodanig dat de door de verkoper geleverde goederen die retour moeten, door de koper, per soort verpakking kunnen worden geretourneerd. Deze verplichtingen van de koper komen te vervallen zonder dat hij zijn recht op retour verliest, een maand nadat hij de verkoper heeft bericht dat de retourgoederen voor retourzending gereed staan. Mocht de emballage zijn beschadigd of verloren gegaan, dan is de koper voor de schade aansprakelijk en vervalt in zoverre zijn recht op terugbetaling van eventueel vastgesteld statiegeld. de koper mag de emballage onder zich houden indien terugbetaling van het statiegeld onvoldoende verzekerd is.

Artikel 13:
Als een bestelling in gedeelten mag worden uitgevoerd, is de verkoper gerechtigd de verricht deelafleveringen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 14:
Indien de koper een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan, is de koper na het verstrijken van deze termijn een rente verschuldigd gelijk aan het dan geldende promesse disconto plus 3% vermeerderd met de eventueel door een of meer Nederlandse handelsbanken toegepaste toeslagrente. Bovendien is de verkoper dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door enkele verklaring zijnerzijds geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht minstens 15% van het gevorderde te bedragen. In de gevallen dat betaling volgt zonder dagvaarding of andere rechtsmaatregelen zal dit minimum niet meer bedragen dan € 230. Een en ander geldt ook in het geval van faillissement o.d. en surseance van betaling.

Artikel 15:
Bonussen en dergelijke zijn slechts verschuldigd en opeisbaar indien de koper niet in gebreke is bij de volledige nakoming van enige verplichting uit bonusafspraken.

Artikel 16:
Partijen bedingen ten behoeve van en zover nodig mede namens de andere vennootschappen waarvan rechtstreeks of middelijk meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal wordt gehouden door dezelfde houdstermaatschappij of die op andere wijze tot het concern behoren als de betrokken partij, dat elk dezer vennootschappen als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd is tot hetgeen die partij van de ander partij te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend dezen, afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering in vergelijk te brengen met een vordering die de andere partij op de betrokken schuldeiser mocht hebben, doch namens deze schuldeisers uitsluitend toepasselijke bepalingen te ontbinden. Voor zover overeenkomstige bedingen ten behoeve van een partij zijn gemaakt, aanvaardt die partij de bedingen.

Artikel 17:
De verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde producten tot volledige betaling van alle vorderingen, die hij op de koper heeft en op de eventuele andere afnemers van de verkoper met wie de koper een gemeenschappelijke opslag heeft. De koper heeft het recht de producten door te verkopen, echter slecht in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In geval van gemeenschappelijke opslag zal de koper jegens de verkoper aansprakelijk zijn voor schulden van diegene met wie hij een gemeenschappelijke opslag heeft, tot een bedrag gelijk aan het onbetaald gebleven gedeelte van de prijs van de aan laatstgenoemde verkochte producten.

Artikel 18:
Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (E.A.N.) regeling, is de verkoper nimmer aansprakelijk tenzij zij de voorschriften van de E.A.N. niet heeft opgevolgd.